Επιδότηση 5.000 ευρώ για eshop
10 Δεκεμβρίου, 2020
Ψηφιακός Μετασχηματισμός 2022 - Δικαιούσαι 900€ έως 18000€
Αποκτήστε Eshop με επιδότηση 90%
10 Αυγούστου, 2022
Show all

e-lianiko αίτηση επιδότησης online

e-lianiko αίτηση επιδότησης online

ΜΟΝΟ αν έχετε κωδικό π.χ. AA33-C

Στοιχεία TAXISNET

Εάν δεν επιθυμείτε να καταχωρήσετε τους κωδικούς taxinet, παρακαλω προχωρήστε στα I. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

Στοιχεία χωρίς κωδικούς TAXISNET

I. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

Συμπληρώνεται ανάλογα από τον εργοδότη. Σε περίπτωση που ο εργοδότης είναι φυσικό πρόσωπο (π.χ. ατομική επιχείρηση ή ελεύθερος επαγγελματίας) συμπληρώνεται η ένδειξη «Φυσικό πρόσωπο». Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση όπως Ο.Ε., ΕΕ, ΑΕ, ΕΠΕ, Συνιδιοκτησία κ.λ.π. συμπληρώνεται η ένδειξη «Μη φυσικό πρόσωπο».
Συμπληρώνεται η πλήρης επωνυμία του εργοδότη όπως προκύπτει από επίσημα έγγραφα (Έναρξη δραστηριότητας από Δ.Ο.Υ., ΦΕΚ, Καταστατικό κ.λπ) κατά τη στιγμή της συμπλήρωσης ή από άλλα στοιχεία στην περίπτωση που υπάρχει ιδιαιτερότητα στην περιγραφή της επωνυμίας (π.χ. Διαχείριση πολυκατοικίας.)
Συμπληρώνεται από τις επιχειρήσεις που διαθέτουν διακριτικό τίτλο αλλιώς το πεδίο παραμένει κενό.
Συμπληρώνεται η αρμόδια Δ.Ο.Υ της έδρας του εργοδότη. Ο κωδικός συμπληρώνεται από την υπηρεσία.
Συμπληρώνεται ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου του εργοδότη που έχει αποδοθεί από τη ΔΟΥ. Αν ο εργοδότης δεν διαθέτει Α.Φ.Μ. το πεδίο Α.Φ.Μ. παραμένει κενό. Τέτοιες περιπτώσεις εργοδοτών είναι η διαχείριση πολυκατοικιών, η συναπασχόληση από ελεύθερους επαγγελματίες, οι συνεργατικές και οι αλλοδαπές επιχειρήσεις οι οποίες δεν διαθέτουν εγκατάσταση στην Ελλάδα.
Συμπληρώνεται ο κωδικός και η περιγραφή της νομικής μορφής του εργοδότη σύμφωνα με τον πίνακα που επισυνάπτεται (ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ – ΕΙΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ). Αν μια επιχείρηση εμπίπτει σε περισσότερες από μια κατηγορίες (π.χ. ΝΠΙΔ και ΑΕ ή Δημόσιο και Ι. Ναός) χρησιμοποιείται ο κωδικός που περιγράφει ακριβέστερα την περίπτωσή της.
Συμπληρώνεται η ημερομηνία έναρξης της επιχείρησης.

ΙΙ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΔΡΑΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

Συμπληρώνεται η σημερινή δ/νση της έδρας του εργοδότη. Σε περίπτωση που η δ/νση αφορά χωριό όπου οι οδοί δεν διαθέτουν όνομα, στο πεδίο «Οδός» θα συμπληρωθεί το όνομα του χωριού, ενώ το πεδίο «Αριθμός» θα παραμείνει κενό.
Συμπληρώνεται ο αριθμός του ταχ. κώδικα
Σε περίπτωση που ο εργοδότης στην έδρα δεν απασχολεί προσωπικό δεν συμπληρώνει τις ενδείξεις
Αν η επιχείρηση του εργοδότη λειτουργεί εποχικά, συμπληρώνεται ανάλογα η ένδειξη (ΝΑΙ ή ΟΧΙ).

IV. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

Τα πεδία συμπληρώνονται μόνο στην περίπτωση που υπεύθυνος είναι έγγαμη γυναίκα.
Αναγράφεται η ονομασία της Δ.Ο.Υ στην οποία υπάγεται ο υπεύθυνος. Επίσης αναγράφεται ο Α.Φ.Μ. του υπευθύνου.
Αναγράφεται ο κωδικός και η περιγραφή της ιδιότητας του υπευθύνου, σύμφωνα με τον πίνακα που επισυνάπτεται (ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ) π.χ. 002-Ομόρρυθμο Μέλος, 004-Διαχειριστής Ε.Π.Ε., 007-Πρόεδρος Δ.Σ. κ.λ.π.
Συμπληρώνεται η ημερομηνία έναρξης υπευθυνότητας στην επιχείρηση όπως αυτή προκύπτει από επίσημα έγγραφα (ΦΕΚ, καταστατικό κ.λ.π.)

V. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

Αναγράφεται η ονομασία του Υποκ/τος στην ασφαλιστική περιοχή του οποίου υπάγεται το παράρτημα του εργοδότη. Τα υπόλοιπα στοιχεία συμπληρώνονται όπως ο πίνακας ΙΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΔΡΑΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ.
Αναγράφεται η ονομασία του Υποκ/τος στην ασφαλιστική περιοχή του οποίου υπάγεται το παράρτημα του εργοδότη. Τα υπόλοιπα στοιχεία συμπληρώνονται όπως ο πίνακας ΙΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΔΡΑΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ.