Επιδότηση 5.000 ευρώ για eshop

Πρόγραμμα με επιχορήγηση – επιδότηση 5.000 ευρώ για ηλεκτρονικό κατάστημα.

Ποσοστό επιδότησής έως 100%

Επιδότηση 5.000 ευρώ για eshop και την δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος με επιχορήγηση.
προγράμματα αυτά αφορούν τη δημιουργία e-shop για πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Καταχώρηση στοιχείων
Παρακαλούμε συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία για την αίτηση επιχορήγησης 5.000 ευρώ με ποσοστό κρατικής ενίσχυσης 100% για την δημιουργία - κατασκευή ιστοσελίδας eshop
ΜΟΝΟ αν έχετε κωδικό π.χ. AA33-C

Στοιχεία TAXISNET

Εάν δεν επιθυμείτε να καταχωρήσετε τους κωδικούς taxinet, παρακαλω προχωρήστε στα I. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

Στοιχεία χωρίς κωδικούς TAXISNET

I. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

Συμπληρώνεται ανάλογα από τον εργοδότη. Σε περίπτωση που ο εργοδότης είναι φυσικό πρόσωπο (π.χ. ατομική επιχείρηση ή ελεύθερος επαγγελματίας) συμπληρώνεται η ένδειξη «Φυσικό πρόσωπο». Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση όπως Ο.Ε., ΕΕ, ΑΕ, ΕΠΕ, Συνιδιοκτησία κ.λ.π. συμπληρώνεται η ένδειξη «Μη φυσικό πρόσωπο».
Συμπληρώνεται η πλήρης επωνυμία του εργοδότη όπως προκύπτει από επίσημα έγγραφα (Έναρξη δραστηριότητας από Δ.Ο.Υ., ΦΕΚ, Καταστατικό κ.λπ) κατά τη στιγμή της συμπλήρωσης ή από άλλα στοιχεία στην περίπτωση που υπάρχει ιδιαιτερότητα στην περιγραφή της επωνυμίας (π.χ. Διαχείριση πολυκατοικίας.)
Συμπληρώνεται από τις επιχειρήσεις που διαθέτουν διακριτικό τίτλο αλλιώς το πεδίο παραμένει κενό.
Συμπληρώνεται η αρμόδια Δ.Ο.Υ της έδρας του εργοδότη. Ο κωδικός συμπληρώνεται από την υπηρεσία.
Συμπληρώνεται ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου του εργοδότη που έχει αποδοθεί από τη ΔΟΥ. Αν ο εργοδότης δεν διαθέτει Α.Φ.Μ. το πεδίο Α.Φ.Μ. παραμένει κενό. Τέτοιες περιπτώσεις εργοδοτών είναι η διαχείριση πολυκατοικιών, η συναπασχόληση από ελεύθερους επαγγελματίες, οι συνεργατικές και οι αλλοδαπές επιχειρήσεις οι οποίες δεν διαθέτουν εγκατάσταση στην Ελλάδα.
Συμπληρώνεται ο κωδικός και η περιγραφή της νομικής μορφής του εργοδότη σύμφωνα με τον πίνακα που επισυνάπτεται (ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ – ΕΙΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ). Αν μια επιχείρηση εμπίπτει σε περισσότερες από μια κατηγορίες (π.χ. ΝΠΙΔ και ΑΕ ή Δημόσιο και Ι. Ναός) χρησιμοποιείται ο κωδικός που περιγράφει ακριβέστερα την περίπτωσή της.
Συμπληρώνεται η ημερομηνία έναρξης της επιχείρησης.

ΙΙ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΔΡΑΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

Συμπληρώνεται η σημερινή δ/νση της έδρας του εργοδότη. Σε περίπτωση που η δ/νση αφορά χωριό όπου οι οδοί δεν διαθέτουν όνομα, στο πεδίο «Οδός» θα συμπληρωθεί το όνομα του χωριού, ενώ το πεδίο «Αριθμός» θα παραμείνει κενό.
Συμπληρώνεται ο αριθμός του ταχ. κώδικα
Σε περίπτωση που ο εργοδότης στην έδρα δεν απασχολεί προσωπικό δεν συμπληρώνει τις ενδείξεις
Αν η επιχείρηση του εργοδότη λειτουργεί εποχικά, συμπληρώνεται ανάλογα η ένδειξη (ΝΑΙ ή ΟΧΙ).

IV. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

Τα πεδία συμπληρώνονται μόνο στην περίπτωση που υπεύθυνος είναι έγγαμη γυναίκα.
Αναγράφεται η ονομασία της Δ.Ο.Υ στην οποία υπάγεται ο υπεύθυνος. Επίσης αναγράφεται ο Α.Φ.Μ. του υπευθύνου.
Αναγράφεται ο κωδικός και η περιγραφή της ιδιότητας του υπευθύνου, σύμφωνα με τον πίνακα που επισυνάπτεται (ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ) π.χ. 002-Ομόρρυθμο Μέλος, 004-Διαχειριστής Ε.Π.Ε., 007-Πρόεδρος Δ.Σ. κ.λ.π.
Συμπληρώνεται η ημερομηνία έναρξης υπευθυνότητας στην επιχείρηση όπως αυτή προκύπτει από επίσημα έγγραφα (ΦΕΚ, καταστατικό κ.λ.π.)

V. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

Αναγράφεται η ονομασία του Υποκ/τος στην ασφαλιστική περιοχή του οποίου υπάγεται το παράρτημα του εργοδότη. Τα υπόλοιπα στοιχεία συμπληρώνονται όπως ο πίνακας ΙΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΔΡΑΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ.
Αναγράφεται η ονομασία του Υποκ/τος στην ασφαλιστική περιοχή του οποίου υπάγεται το παράρτημα του εργοδότη. Τα υπόλοιπα στοιχεία συμπληρώνονται όπως ο πίνακας ΙΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΔΡΑΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ.

# Επιδότηση 5.000 ευρώ για eshop

Το πρόγραμμα, θα χρηματοδοτεί 100% τη δαπάνη για τη δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) και θα αφορά αποκλειστικά στο λιανεμπόριο, καθώς οι υπηρεσίες αυτές καλύπτονται από υφιστάμενη δράση.
Επιδότηση 5.000 ευρώ για e-shop

ΕΣΠΑ – Τι είναι; Ορισμός ΕΣΠΑ 2014-2020

Το ΕΣΠΑ (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014-2020 αποτελεί το βασικό στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη της χώρας με τη συνδρομή σημαντικών πόρων που προέρχονται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μέσω της υλοποίησης του ΕΣΠΑ επιδιώκεται η αντιμετώπιση των διαρθρωτικών αδυναμιών της χώρας που συνετέλεσαν στην εμφάνιση της οικονομικής κρίσης αλλά και των προβλημάτων, οικονομικών και κοινωνικών, που αυτή δημιούργησε. Επίσης, το ΕΣΠΑ 2014-2020 καλείται να συνδράμει στην επίτευξη των εθνικών στόχων έναντι της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Στόχος της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020» είναι η προαγωγή μιας ανάπτυξης:

  • έξυπνης, με αποτελεσματικότερες επενδύσεις στην εκπαίδευση, την έρευνα και την καινοτομία,
  • βιώσιμης, χάρη στην αποφασιστική μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα, και
  • χωρίς αποκλεισμούς, με ιδιαίτερη έμφαση στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στη μείωση της φτώχειας.

 

Άξονες Προτεραιότητας

Το ΕΠΑνΕΚ δομείται στους παρακάτω βασικούς Άξονες Προτεραιότητας:

  • «Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες» συνολικού προϋπολογισμού 2.367,8 εκ. ευρώ
  • «Προσαρμογή εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις» συνολικού προϋπολογισμού 849,9 εκ. ευρώ
  • «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας» συνολικού προϋπολογισμού 1.360,9 εκ. ευρώ
  • «Τεχνική Συνδρομή ΕΤΠΑ» συνολικού προϋπολογισμού 70,5 εκ. ευρώ
  • «Τεχνική Συνδρομή ΕΚΤ» συνολικού προϋπολογισμού 16 εκ. ευρώ

 

Ποιοί μπορούν να λάβουν βοήθεια από τα ευρωπαϊκά ταμεία;

Πολλοί είναι οι πολίτες που δικαιούνται ενίσχυσης από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία, αλλά δεν το γνωρίζουν πάντα. Οι δικαιούχοι της πολιτικής συνοχής μπορεί να είναι επιχειρήσεις (κυρίως μικρομεσαίες), δημόσιοι οργανισμοί, καθώς και οργανώσεις ή ιδιώτες. Είναι επιλέξιμοι εφόσον υποβάλλουν σχέδια που πληρούν τα κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθορίσει οι διαχειριστικές αρχές των προγραμμάτων. Οι ξένες επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στην Ευρώπη δικαιούνται επίσης να λάβουν βοήθεια από τα ευρωπαϊκά ταμεία.

 

eshopready

Τι είναι το eshopready.gr ; Είναι ένα πλήρως αυτοματοποιημένο ηλεκτρονικό κατάστημα γεμάτο με προϊόντα έτοιμο για χρήση άμεσα και ευκολά. O κατάλογος και η διαθεσιμότητα των προϊόντων ανανεώνονται καθημερινά και δεν απαιτείται από εσάς να έχετε την δική σας αποθήκη αν δεν το επιθυμείτε. Μόλις η παραγγελία μπει στο δικό σας e-shop θα σας αποστείλουμε το προϊόν και εσείς με την σειρά σας στον πελάτη σας.

 

Επιδότηση 5.000 ευρώ για e-shop